Head GISDTDA

มุ่งสู่ ผู้สร้าง ดาวเทียมขนาดเล็ก...

  GISTDA จัดการสัมมนา "Thailand Microsatellite Symposium" เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 เชิญหน่วยงานด้านอวกาศและผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศ มาร่วมเสนอแนวทาง เพื่อหวังให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพ จนสามารถผลิตดาวเทียมขนาดเล็กเองได้ภายใน 5 ปี

     ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยและต่างชาติ กว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอวกาศของไทยให้มีความอย่างยั่งยืน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้สามารถดำเนินการผลิตดาวเทียมขนาดเล็กได้ ภายในระยะเวลา 5 ถึง 6 ปี โดยศึกษาบทเรียนจากดาวเทียมขนาดเล็กของไทยก่อนหน้านี้ เช่น ดาวเทียมธีออส และดาวเทียมไทพัฒ

     หากเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จ  นอกจากจะเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย เนื่องจากการผลิตดาวเทียมนับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง

     ดาวเทียมขนาดเล็ก แม้จะมีสมรรถนะไม่เท่าดาวเทียมขนาดใหญ่ แต่ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากและไม่ซับซ้อน จึงใช้เวลาในการพัฒนาน้อยและราคาไม่แพง แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ขีดความสามารถของดาวเทียมขนาดเล็กก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ทำให้กลายเป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาวิศวกรรมอากาศยานในปัจจุบัน

     นอกจากนี้ GISTDA ยังได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบสถานีภาคพื้นดิน 3 โครงการย่อย ในช่วงปี 2556-2558 เพื่อรองรับการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้

Admin 22/8/2014 0
Share :