Head GISDTDA

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับรองฯสุนิสา  สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  และคณะครูนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, senaho@eoc.gistda.or.th

Admin 8/8/2014 0
Share :