Head GISDTDA

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับนางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและศึกษาดูงานระบบการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรกองการศึกษาฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, senaho@eoc.gistda.or.th

Admin 8/8/2014 0
Share :