Head GISDTDA

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

       นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับคณะ นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 11  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ,

Admin 29/8/2014 0
Share :