Head GISDTDA

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

   นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับนางเมธินี  รัตรสาร ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สืบต่อไป  

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Admin 29/8/2557 570 0
Share :