Head GISDTDA

UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo”

GISTDA ร่วมมือ NIA สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกิจกรรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo” ซึ่งได้เข้าร่วมจัดในงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมสาธิตการบิน UAV” ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ ณ ดีวารี ชาญวีร์รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
          งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมสาธิตการบิน UAV ที่จะมาสาธิตการทำงานภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการรด้านความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use technology) และด้านบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) ซึ่งกิจกรรมรอบ On-site Demo เป็นการประเมินผลงานและให้คะแนนแก่ทีมสาธิต UAV โดยเก็บ 30 คะแนน และนำไปรวมกับ 70 คะแนน ในรอบ Final Pitching เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
          กิจกรรมในครั้งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง Startupในไทยให้เติบโตมากขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงมีแผนสนับสนุน Startup ภายใต้กิจกรรม MOST Startup ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup ให้เติบโตอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมจากผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นอย่าง มาก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตและนำเข้าที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งมีตลาดผู้ใช้งานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึง UAV สามารถประยุกต์เข้ากับงานได้หลากหลายประเภท เช่น งานสำรวจด้วยภาพถ่าย ด้านการจัดทำแผนที่ บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงสภาวะของสิ่งแวดล้อม การป้องกันและประเมินผล กระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติภัย ตลอดจนด้านการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการใน ประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จิสด้าในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษาและผลิต UAV เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้บินสำรวจพื้นที่ทางอากาศ ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วทันความต้องการ และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงจากการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย จึงร่วมกันจัดกิจกรรม UAV Startup 2019
          การประกวดในครั้งนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ ทางด้าน Dual Use Technology 4 ทีม และทางด้าน Disaster 5 ทีม โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 900,000 บาท ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลและการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ Business matching และร่วมผลักดันเข้าโครงการแผนการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Entrepreneurial Development Program (EDP) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมไปถึงสิทธิ์การเข้าวิจัยและทดสอบในห้องปฏิบติการ GALAXI (GISTDA's Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการสร้าง UAV Ecosystem ในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

Admin 6/8/2562 0
Share :