Head GISDTDA

GISTDA จับมือ อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง ยกระดับแผนที่ด้วย UAV

          เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  GISTDA และบริษัทอัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือด้านการให้บริการถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีแนวทางความร่วมมือด้านการให้บริการภาพถ่ายและทำแผนที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) แก่หน่วยงานผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

          ปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสนใจกับเทคโนโลยี UAV มากขึ้น รวมทั้ง สทอภ. ที่จำเป็นต้องนำภาพถ่ายจากพื้นที่มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม แต่ในบางสถานการณ์ที่มีความรุนแรง เช่น ภัยพิบัติ น้ำท่วม การได้มาซึ่งภาพถ่ายโดยบุคคลมีความเสี่ยงสูง UAV จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่ และลดความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการระหว่างสองหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี UAV และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในทุกปฏิบัติการ

          นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบินและทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ และส่งเสริมการผลิตแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Admin 26/11/2014 0
Share :