Head GISDTDA

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด มหาสารคาม"

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" 

          GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"โดยทำการฝึกปฎิบัติการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศผ่าน Web Map Application ให้กับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานประมง, ตำรวจภูธร ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ,สำนักงานสถิติ ,แขวงการทาง สำนักงานสวัสดิการและสังคม ,สำนักงานชลประทาน   เป็นต้น นอกจากนี้  ได้มีการประชุมหารือ ระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดมหาสารคาม ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดมหาสารคาม

Admin 19/9/2557 0
Share :