Head GISDTDA

จิสด้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาจิสด้า" เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นที่ 26-27 ก.ย. 59 สทอภ. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิสภาคริสตจักร สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) โครงการพัฒนาที่สูง (UHDP) และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาจิสด้า" เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับเครือข่ายภาคประชาชน และประชาสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ
     ณ โรงแรมบ้านกลางดอย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม และต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กระบวนการจัดทำข้อมูล แผนที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการประเมินผล ติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

Admin 27/9/2559 0
Share :