Head GISDTDA

GISTDA จับมือภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ใช้ วทน. พัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย

          GISTDA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   “จัดสัมมนา Elevating Thailand Industry in Global Aerospace Value Chain” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศยานของไทยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลก อาทิ บริษัท AIRBUS ประเทศฝรั่งเศส, บริษัท Lockheed Martin สหรัฐอเมริกา,หน่วยงาน UK Space Agency สหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมกับสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
           ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร GISTDA กล่าว่า ปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) ของไทยคือ ภาคเอกชนมีความพร้อมของสมรรถนะในลักษณะของการเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิต แต่ยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมได้ รวมทั้งยังขาดการยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่า ยกตัวอย่างเช่น การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยยังคงเป็นการผลิตชิ้นส่วนในลำดับปลายของห่วงโซ่การผลิตซึ่งมีความซับซ้อนไม่สูงนัก ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของอุตสาหกรรมดังกล่าว ประเทศไทยจะต้องเร่งปรับตัวอย่างทันท่วงทีเพื่อการ   ไปสู่การพัฒนาในระดับสากลให้ได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในลักษณะของ Startup เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและการสร้างตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดและสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
        การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการระดมบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านอากาศยานและอวกาศของโลก ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการสร้างความตื่นตัว และมอบองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการของไทย เพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอวกาศของไทยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ดร.สมเจตน์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องสร้างและพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อเข้าสู่เส้นทางของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศได้ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับจากประเทศที่ประชาชนมีรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต   

Admin 28/4/2559 0
Share :