Head GISDTDA

ผสทอภ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา สทอภ.

ผสทอภ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา สทอภ.
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง GISTDA ได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในทุกมิติ รวมถึงจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น

การวางเป้าหมายภารกิจในปี 2565 และอีก 3 ปีข้างหน้า (2566-2568)

  1. การดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา : THEOS-2 ในปี พ.ศ. 2565 มีแผนการส่งดาวเทียมทั้งดวงหลัก(Main Satellite) และ ดวงเล็ก (Small Satellite/SmallSAT) ขึ้นสู่วงโคจร
  2. GI for All ต้องตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับ Stakeholder ได้
  3. GISTDA มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศไทย
  4. การทำงานแบบ Healthy organization ที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข โดยสามารถนำปัญหาหรือข้อเสนอแนะเข้าหารือในทุกช่องทางกับ ผสทอภ. ได้โดยตรง

ภายใต้เป้าประสงค์ข้างต้นมีหลักการทำงานแบบ Project Based Management การทำงานต้องเป็นระบบ นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ มีการจัดตั้งกลุ่มงานตามภารกิจเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ วิสัยทัศน์(VISION) และเป้าหมายที่ได้วางไว้

ในอนาคตมีแผนการกำหนดแนวทางการทำงานแบบ Work Form Home เพราะเมื่อการทำงานเป็นรูปแบบ Project Based Management แล้วบุคลากรจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้

ประเด็นที่ให้ความสำคัญอีก 1 เรื่องคือ Carbon Neutral  โดยต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาในการประชุม COP26

พร้อมกันนี้ ผสทอภ. ได้กล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ บุคลากร สทอภ.

Admin 5/11/2564 0
Share :