Head GISDTDA

GISTDA จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับ เกียรติจาก รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ สทอภ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” ให้แก่บุคลากร สทอภ. ในรูปแบบ Online และ Onsite ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ.

โดยสรุป ประโยชน์ของการทำ SOP คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานบนแนวทางเดียวกันมีความเข้าใจตรงกัน การป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ไข ผู้บริหารไม่ต้องสั่งการอย่างละเอียด หรือต้องอธิบายซ้ำ ๆ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใช้สำหรับอบรมบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ได้ สามารถดำเนินการบรรลุผลได้โดยไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไป เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทำให้การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีแบบแผน เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลงานของบุคลากร สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทุกท่านสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลัง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ

ได้ที่แชร์ไดรฟ์นี้ >>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TY8_K2zl5YuaVb97By2j3NU_ck7Q...

Admin 23/11/2021 0
Share :