Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin 21/12/2564 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง