Head GISDTDA

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ/หน่วยงานภายใน

วิสัยทัศน์ / เป้าประสงค์ / พันธกิจ / หน่วยงานภายใน

 •  
   

  วิสัยทัศน์ขององค์กร

  เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

 •  
   

  เป้าประสงค์

  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

 •  
   

  พันธกิจ

  1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
  2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอื่น ๆ
  3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใด ๆ โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของรัฐ
  5. ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดหา การพัฒนา และการสร้างระบบดาวเทียม
  7. กำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการรับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานกลางดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้
  8. ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   

  อำนาจหน้าที่ของ สทอภ.

  ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการดังต่อไปนี้

      1.  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
      2.  ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
      3.  เข้าร่วมทุนหรือดำเนินงานร่วมกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
      4.  ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศ ซึ่งการถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหากำไร
      5.  กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
      6.  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ
      7.  จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
      8.  ติดต่อประสานงานและทำความตกลงร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในกิจการอันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
      9.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
     10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานการเข้าร่วมทุนตาม (3) การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม (4) และการกู้ยืมเงินตาม (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

   

   

 •  
   

  หน่วยงานภายใน

  • ผู้บริหารระดับสูง
  • สำนักตรวจสอบภายใน
  • สำนักผู้อำนวยการ
  • สำนักยุทธศาสตร์
  • สำนักบริหารโครงการธีออส-2
  • สำนักสร้างเสริมพันธมิตร
  • สำนักเครือข่ายองค์ความรู้
  • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ
  • สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
  • สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
  • สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ
  • สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง
  • สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
Admin 5/1/2022 16420 18
Share :