Head GISDTDA

GISTDA ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมกับ รองผู้อำนวยการ GISTDA ผู้อำนวยการจากทุกสำนัก และ หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้าฝ่าย ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จากทุกส่วนงาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิด ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

 

จัดโดย

สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร

 

luckyka.tia 14/2/2022 0
Share :