Head GISDTDA

Workshop GISTDA TEAM Change Agent ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้นำ GISTDA TEAM Change Agent ร่วมกิจกรรม Workshop ครั้ง 3/2565 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ กทม.  โดยในครั้งนี้ให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และมอบหมายโจทย์โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของร้านอาหาร และให้ช่วยกัน คิดวิเคราะห์ และวางแผน โดยจะต้องมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของร้าน กำหนดหนดตัวชี้วัด กำหนดสถานที่ตั้งของร้าน กำหนดหน้าที่ของแต่ละแผนกส่วนงาน การจัดทำ Job Description ของ ผู้จัดการร้าน และหัวหน้าแผนก  หลังจากที่ได้มีการกำหนด Job Description แล้วจะต้องมีการทบทวนว่าในทุกส่วนงานที่ทำมาต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอะไร เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

luckyka.tia 15/3/2565 1
Share :