Head GISDTDA

ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

GISTDA ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วม
“โครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)”
ที่สามารถดำเนินการ การกักเก็บคาร์บอนบนพื้นที่สีเขียว
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 24/3/2022 2784 0
Share :