Head GISDTDA

GISTDA จัดการบรรยาย เรื่อง Integrity and Transparency Assessment : ITA

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานมีการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน สามารถดำเนินงานสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GISTDA เองก็ต้องเข้าร่วมการประเมิน ITA ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องทำคะแนนให้ได้ 87 คะแนน ขึ้นไป

เพื่อให้ บุคลากร GISTDA มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักยุทธศาสตร์จึงได้กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภิญโญยศ ม่วงสมสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ทุกคนสามารถ Download เอกสารและรับชมย้อนหลัง การบรรยายให้ความรู้ถึง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” 

ได้แล้วที่ ลิงค์แชร์ไดร์นี้ >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1GLoddatr91gHspdHv8qNSMGqWZvqH7PB

luckyka.tia 23/3/2022 0
Share :