Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 22 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 8 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 จุด พื้นที่เขตสปก. 6 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #ตาก 15 จุด #เชียงใหม่ 3 จุด และ #อุตรดิตถ์ 2 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนยังคงเกิดขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่อง ซึ่งวานนี้พบเพียง 5 จังหวัดในประเทศ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,694 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,378 จุด และภาคกลาง 9,812 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. โดยรวมทั่วประเทศอากาศยังดีต่อเนื่อง ทุกจังหวัดในประเทศมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) อยู่ที่ระดับดีมาก (สีฟ้า)
.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 466 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 83 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 53 จุด ตามลำดับ
.
 ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
***ทาง GISTDA จะขอยุติการรายงานจุดความร้อนผ่านทางเพจตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากท่านต้องการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามได้ทาง https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 3/5/2565 0
Share :