Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรมรับฟังการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม รับฟังการชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) ประจำปี 2565

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจสามารถจัดทำแบบตอบวัดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

luckyka.tia 12/5/2565 0
Share :