Head GISDTDA

GISTDA ส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม Green Office ที่จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการอบรม “แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว” ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว โดย GISTDA เองได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.พื้นที่ชั้น 6 - 7 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม. และ 2. พื้นที่อาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส1-2) ชลบุรี และผ่านรอบคัดกรองสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 2 พื้นที่

ต่อมาได้ส่งผู้แทนที่ประกอบด้วยคณะทำงานดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 6 คน เข้ารับการอบรม “แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว” และ อบรม “การเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว” และมีการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดย GISTDA ส่งตัวแทนเข้าสอบเป็นผู้ตรวจประเมิน 4 คน แบ่งเป็น ผู้แทนจากพื้นที่ กทม. 2 คน และ พื้นที่ ชลบุรี 2 คน

 

การอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวได้อย่างถูกต้อง และเป็นการเตรียมตัวเพื่อมุ่งสู่การตรวจประเมินสำนักงาน ต่อไป

luckyka.tia 30/3/2565 0
Share :