Head GISDTDA

GISTDA ผนึกกำลัง มทร.ตะวันออก ผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้า พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

   14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือ มทร.ตะวันออก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เพื่อร่วมมือกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ โดยจะร่วมมือกันถ่ายทอด พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร


   การลงนามใน MOU ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ GISTDA และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือ มทร.ตะวันออก จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งผสมผสานวิทยาการอื่น ๆ เพื่อใช้งานร่วมกัน โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ ครอบคลุม ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันผลักดันให้เกิดศูนย์รวมคนเก่ง (Talent hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ หรือ Earth Space System Frontier Research: ESS เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในด้านอุตสหกรรมอวกาศ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตตามความต้องการกำลังคนด้านการบินและอวกาศ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบินและอวกาศ และการวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านระบบโลกและอวกาศ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจดังกล่าว
โดยเราคาดหวังว่า การมี MOU นี้ จะช่วยให้การดำเนินการความร่วมทั้งด้านการสร้างบุคคลากรและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังมีแผนงานที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านอวกาศ และดำเนินต่อเนื่องการร่วมวิจัยขั้นแนวหน้าทงาด้านระบบโลกและอวกาศที่เกี่ยวข้องกับ Future Earth และ Space experiment

amorn.pet 14/6/2565 0
Share :