Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “Pitch to Win Executive Board”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 จัดอบรมพัฒนาทักษะในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ  ให้แก่กลุ่มผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ ระดับกลาง  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วัตถุประสงค์

1.เรียนรู้วิธีคิดวางแผนประเด็นนำเสนอผู้บริหาร การหาจุดขายของโปรเจคการเรียงลำดับและข้อมูลให้โน้มน้าวใจภายในเวลาสั้นกระชับที่สุด

2.ปรับมุมมองใหม่ในการจัดทำสลด์นำเสนอผู้มริหารให้กระชับไม่เยื่นอห็นภาพโปรเจคชัดเจน เข้าใจง่าย และรับใช้การพูดของตัวผู้นำเสนอ

3.โค้ชการพูดนำเสนอกับโปรเจคจริงฝึกกระชับคำให้สิ้น พูดเชื่อมประเด็นปรับรูปประโยคให้ฟังจับประเด็นง่าย
โน้มน้าวใจท่วงท่าภาษากายมั่นใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้กับวิทยากร เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในอนาคต

วิทยากร

ดร.ตรรกะ เทศศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนองานในที่สาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ

luckyka.tia 21/6/2022 0
Share :