Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ อว.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ลงพื้นที่ GISTDA อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตรวจราชการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  มีกำหนดตรวจผลการดำเนินงานโครงการ ของ GISTDA จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ
  2. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง
  3. โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่
  4. โครงการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รอง ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจฯ นอกจากนี้ได้นำคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานการทดสอบระบบดาวเทียม THEOS-2A ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (อาคาร AIT)  อีกด้วย

 

luckyka.tia 18/8/2565 0
Share :