Head GISDTDA

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

 “การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live GISTDA 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลยวันนี้ที่ลิงก์ https://forms.gle/d6V5HCAjugCrLPWD9 (ภายในวันที่ 30สิงหาคม 2565 )

 

พบกับไฮไลท์สำคัญของงานในช่วงเสวนา หัวข้อ“เกษตรไทยเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

  • “ข้อมูลเกษตรกรกับการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ” นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตร
  • "ความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ" ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน
  • “รู้เขา รู้เรา เท่าทันภูมิอากาศด้วยดาวเทียม” ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • “การผันแปร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะมาถึงในห้วงฤดูเพาะปลูก 2565/66” ดร.สมชาย  ใบม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตุนิยมวิทยาอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และอดึตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
amorn.pet 29/8/2565 1765 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง