Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมงานสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

บุคลากร GISTDA เป็นตัวแทนในนาม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการส่งเสริมจริยธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ.2565-2570) ผ่านทางระบบ Online Youtube Live Streaming โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  

luckyka.tia 7/9/2565 0
Share :