Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร 21st”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร 21st” ณ ห้องประชุมพระเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานขององค์กร รวมจำนวน 30 คน  ซึ่งการอบรมในครั้งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ และสามารถนำความรู้ แนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถ วิเคราะห์ ประเมินและจัดทำรายงานได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงและบริหารการดำเนินกิจกรรมควบคุม/ลด ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย

1. Enterprise risk management in 21st

  • การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงและศึกษาทิศทางการบริหารความเสี่ยงในยุคศตวรรษที่ 21 (Culture)
  • การสร้างโอกาสจากการบริหารความเสี่ยง
  • ลักษณะการบริหารความเสี่ยงองค์กรมหาชน ในบริบทของ สทอภ.

 

2. Enterprise risk management

  • องค์ประกอบของการสร้างระบบนิเวศน์ด้านความเสี่ยง
  • พัฒนามุมมองการระบุความเสี่ยงขององค์กรในรูปแบบ Portfolio
  • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • เทคนิคการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

3. Workshop

  • Mini Workshop ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  

luckyka.tia 9/9/2022 0
Share :