Head GISDTDA

SPACE Update : THEOS-2 ยกระดับข้อมูลประยุกต์จากดาวเทียม เพื่อการจัดการการเกษตรผ่าน “GISagro”

 

หน่วยงานในภาคเกษตรและเกษตรกรในยุคดิจิทัลหลายท่านคงคุ้นเคยกับ “GISagro” (https://gisagro40.gistda.or.th/ ) Web Application ของ GISTDA ที่ให้บริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรบ้างแล้ว แต่หลังจากดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจร GISTDA ก็จะพัฒนาการให้บริการข้อมูลที่มีรวดเร็วและมีรายละเอียดมากขึ้น

 

ดาวเทียม THEOS-2 มีบทบาทสำคัญที่ช่วยทำให้การพัฒนา Application & Solution โดยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถแก้ไขปัญหาให้กับการเกษตรประเทศของประเทศไทยได้มากขึ้น ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การติดตามพื้นที่เพาะปลูก การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของพืช การวิเคราะห์ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตจากภัยพิบัติ การแนะนำการใช้ปุ๋ยและการให้น้ำกับเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชุดความรู้ใหม่เอาไว้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในมือตนเองให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด โดยคุณภาพภาพถ่ายจาก THEOS-2 ที่มีความละเอียดมากขึ้น จะทำให้การให้บริการข้อมูลได้จำเพาะแม่นยำมากยิ่งขึ้น แผนการพัฒนาที่ GISTDA กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้คือการให้บริการข้อมูลในระดับ “รายแปลง” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจาก Web Application ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรครบวงจร จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศชาติแล้ว ยังคาดการณ์ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขวิกฤตอาหารโลกที่กำลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ไทยก้าวเข้ามามีบทบาทในองค์การอาหารโลก (Food and Agricultural Organization - FAO) มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

amorn.pet 27/7/2565 166 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง