Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม “ส่งไม้ต่อสู่คนรุ่นใหม่” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 GISTDA โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง ได้จัดให้มีกิจกรรม “ส่งไม้ต่อสู่คนรุ่นใหม่” การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  นางมาลิน บุญเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และ นางฐิติรันต์ แบบวา นักเทคโนโลยีดาวเทียม   ร่วมทั้ง ให้บุคลากร GISTDA ทุกคนได้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชทั้ง 2 ท่าน ที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นี้

luckyka.tia 27/9/2565 0
Share :