Head GISDTDA

GISTDA จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สทอภ. และกรอบการจัดทำคำของบประมาณ 2567”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ผู้แทนสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สทอภ. และกรอบการจัดทำคำของบประมาณ 2567”  ณ ห้องประชุมพระอินทร์ 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อหารือประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ สทอภ. ตาม แผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 พร้อมทั้งซักซ้อม ทำความเข้าใจ และหารือกรอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ 2567 ข้อมูลงบประมาณ  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณฯ เพื่อให้ สทอภ. สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ และมีการจัดทำคำของบประมาณฯ ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนด

luckyka.tia 31/10/2565 0
Share :