Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พื้นที่ ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2565

GISTDA จัดอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พื้นที่ ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากร GISTDA ที่ปฎิบัติงานประจำอยู่ที่ ศูนย์ราชการฯ กทม. โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวการฝึกอบรมในครั้งนี้

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากต้องเผชิญเหตุจากสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

วิทยากรผู้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้   นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์ (อาจารย์โอ๋) และทีมงาน จากบริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

 

luckyka.tia 25/11/2022 0
Share :