Head GISDTDA

GISTDA ร่วมประชุม CEOS Plenary 2022 พร้อมรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS 2023

   ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม 2022 CEOS Plenary ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก ที่มีหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลกเข้าร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 ที่เมือง Biarritz สาธารณรัฐฝรั่งเศส

   การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้มอบนโยบายผลักดันในสองประเด็นสำคัญคือ “การลดการปลดปล่อยคาร์บอน” เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมและเทคนิคที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ UNFCCC

   สำหรับประเด็นที่ 2 นั้น คือ การผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่ง GISTDA จะร่วมกับองค์กรอวกาศในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ESA, NASA USGS JAXA, CNES และ CSA เป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากหน่วยงานสมาชิกในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศภาครัฐและภาคเอกชน startups รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล โดยประเด็นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการประชุม CEOS Plenary 2022 ครั้งนี้ด้วย และที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันดำเนินงานผลักดัน New Space ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

   ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นเข้ารับการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและดึงคุณค่าของ CEOS กลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

amorn.pet 2/12/2022 0
Share :