Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ได้หารือและวางแผนการทำงานวิจัยร่วมกัน ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน

วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 GISTDA ร่วมกับ ส่วนบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี หารือเพื่อวางแผนการทำงานวิจัยร่วมกัน ในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลนให้ครบทั้ง 5 แหล่ง ได้แก่ เหนือพื้นดิน ใต้ดิน ในดิน ซากพืช และไม้ตาย ตลอดจนร่วมกันวางแปลงตัวอย่างตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้เครื่อง 3D Scanner ณ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำหรับประเทศไทย ความคืบหน้าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร แอดมินจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

amorn.pet 20/1/2023 0
Share :