Head GISDTDA

GISTDA เสริมสร้างองค์ความรู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

GISTDA เสริมสร้างองค์ความรู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สําหรับคณะครูในระดับประถม - มัธยมปลาย พร้อมจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

การจัดอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณะครูและนักเรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ในสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสนใจแนะแนวทางต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพ โดยการเรียนการสอนผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ สัมผัสเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทำให้สามารถจุดประกายความรู้เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการดำรงชีวิตได้อีกด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศทำให้สามารถจุดประกายความรู้เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการดำรงชีวิตได้อีกด้วย

phasaphong.tha 20/2/2023 0
Share :