Head GISDTDA

นักธุรกิจอวกาศทั่วโลก ตบเท้า ร่วมงาน สัมมนานานาชาติด้านอวกาศส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของไทย

16-17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กองทุน กทปส. ร่วมจัดงานสัมมนานานาชาติ “New Space Economy Thailand” เพื่อร่วมส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านอวกาศเชิงลึกของประเทศไทย การวางกรอบเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และนับเป็นครั้งแรก ที่มีเวทีด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศระดับนานาชาติเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการสัมมนาดังกล่าว มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของไทย การอภิปรายและเสวนานานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา New Space Ecosystems การสร้างและส่งเสริมห่วงโซ่ด้านการบินและอวกาศ นวัตกรรมอวกาศเพื่ออนาคต รวมถึงการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนากำลังคนระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม Aerospace และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอวกาศกับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี และมั่นใจว่าเศรษฐกิจอวกาศจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยหลังจากนี้

phasaphong.tha 17/3/2566 0
Share :