Head GISDTDA

GISTDA ได้รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

 

 

GISTDA ได้รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) รวมทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน (จาก 121 หน่วยงานทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวด) ซึ่งเว็บไซต์จิสด้าของเรานั้น ได้รับรางวัลและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางการพัฒนา WCAG โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว

โดยการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) เน้นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ ซึ่งปัญหาการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของความพิการ ทำให้ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารหรือรับรู้ได้แต่ไม่เท่าเทียมเหมือนคนปกติ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศ World Wide Web Consortium (WWW หรือ W3C) จึงได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์แบบ Universal Design (UD) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ มุ่งเน้นความสำคัญ 4 องค์ประกอบหลักคือ 1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) 2. สามารถใช้งานได้ (Operable) 3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable) 4. รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Robust) เป็นต้น

เว็บไซต์ GISTDA มีดีขนาดนี้ได้เพราะความมุ่งมั่นในการพัฒนา ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับคนพิการ ต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านค่ะ 

Nanfa Sangnakorn 30/5/2023 1486 0
Share :

Related news