Head GISDTDA

GISTDA ร่วมมือ 10 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการรังสรรค์ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่พื้นที่ EEC

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 GISTDA  โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 10 หน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือ และชุมชน ในพื้นที่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  เมืองโบราณบนภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย

1) ปราสาทสด๊กก๊อกธม : เทวสถานของอาณาจักรเขมร

2) เมืองศรีมโหสถ เมืองคูเมือง เมืองพระรถ : เมืองท่าในสมัยทวารวดี ที่มีการค้า ในภาคตะวันออก

3) โคกพนมดี : ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3500-4000 ปี

เพื่อขับเคลื่อนการรังสรรค์คุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ทั้งคุณค่าไดมอนด์ 5 มิติ (มิติด้านการค้า และมิติด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และโมเดล BC3G สู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ให้ ให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 3 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย GISTDA ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินโครงการและขับเคลื่อน ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่พื้นที่ EEC ร่วมกัน โดยจะมีการจัดสัมมนาร่วมกันในเดือน กรกฎาคม 2566 กับ 10 หน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และกลยุทธ์ และผลลัพธ์ ร่วมกัน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รังสรรค์คุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงาน ชุมชน และใช้เป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิให้กับนักศึกษาได้ศึกษาและนำคุณค่าไปพัฒนาประเทศต่อไป  

luckyka.tia 30/5/2023 0
Share :