Head GISDTDA

GISTDA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และบทบาทของ GISTDA ในระบบนิเวศ (Ecosystem)”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโทปัส 1 ชั้น 3 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.  หรือ GISTDA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และบทบาทของ สทอภ. ในระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงความคุ้มค่าการดำเนินภารกิจของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  เพื่อการกำหนดบทบาทและเป้าหมาย การทำงานของ สทอภ. ที่อาจส่งผลได้เสีย ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันในอนาคต

โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบ online 18 คน และ onsite จำนวน 57 คน รวมผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน และบทบาทของ สทอภ. ซึ่งจะช่วยให้ สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน เกิดการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของ สทอภ. ให้ตอบสนองตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

luckyka.tia 8/6/2023 0
Share :