Head GISDTDA

GISTDA ร่วมงาน “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ”

GISTDA ร่วมงาน “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” 

วันนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม เพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ
.
สำหรับงานในครั้งนี้ GISTDA ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ THEOS-2 เพื่อการประชาสัมพันธ์ดาวเทียม THEOS-2 และ THEOS-2A ก่อนจะถูกนำส่งขึ้นสู่อวกาศช่วงปลายปีนี้ รวมถึงการนำข้อมูลจากดาวเทียมทั้ง 2 ดวงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามภารกิจสำคัญของประเทศได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งถือเป็นการบูรณาการด้านการศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานด้วย

Nattakarn Sirirat 19/7/2023 0
Share :