Head GISDTDA

นิด้า นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA หวังต่อยอดเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

นิด้า นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA หวังต่อยอดเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ      

20 กรกฎาคม 2566 GISTDA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เยี่ยมชมภารกิจ ณ GISTDA ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. 
.
โดย GISTDA นำเสนอภารกิจสำคัญ อาทิ การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมดวงต่างๆ ผลิตภัณฑ์จาก THEOS-2 การให้บริการ Application & Solution เชิงพื้นที่ และการเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้ให้ความสนใจในภารกิจของ GISTDA และร่วมแลกประเด็นคำถามต่างๆ โดยเฉพาะด้านเกษตร ป่าไม้ และ Carbon Credit อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสายงานวิชาการในอนาคต
 

Nattakarn Sirirat 20/7/2023 0
Share :