Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการ THEOS-2 Ep.03

GISTDA ให้มีการสื่อสารในเรื่อง THESO-2 ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ภายใน เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในเดือน กันยายน 2566 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  นำเสนอในหัวข้อเรื่อง 

  • คุณสมบัติดาวเทียม THEOS-2 / THEOS-2A
  • In orbit Test / ดาวเทียมหลังการส่งขึ้นสู่วงโคจร จะสามารถให้บริการได้เมื่อไหร่  

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักบริหารโครงการธีออส-2 ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมครั้งนี้

luckyka.tia 26/7/2023 0
Share :