Head GISDTDA

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการเรียนรู้ เชื่อมโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการเรียนรู้ เชื่อมโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ     
.
8 สิงหาคม 2566 GISTDA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เยี่ยมชมดูงาน GISTDA ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. 
.
GISTDA ได้มีการนำเสนอภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการ THEOS-2 นวัตกรรมของ GISTDA ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้งานใน Applications ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การทำงาน วางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
.
อาจารย์และนักศึกษาได้ให้ความสนใจในภารกิจของ GISTDA โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสายงานวิชาการในอนาคต
 

Nattakarn Sirirat 8/8/2023 0
Share :