Head GISDTDA

“14th Multi-GNSS Asia Annual Conference 2024” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการ https://www.mga-conference.com/ 

ในรูปแบบ Hybrid Conference ในระบบออนไลน์และออนกราวด์

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาพบแลกเปลี่ยนมุมมองหารือและร่วมลงทุนในประเทศไทย

“14th Multi-GNSS Asia Annual Conference 2024”

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

GISTDA ร่วมกับ Multi-GNSS Asia และหน่วยงานพันธมิตรจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Multi-GNSS Asia Annual Conference 2024

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและเทคโนโลยีการนำทาง

และการใช้ประโยชน์จากลุ่มดาวเทียม Global Navigation Satellite System: GNSS ในประเทศต่างๆ

 

Jirawat Thienkwan 22/12/2023 2025 0
Share :

Related news