Head GISDTDA

GISTDA จัดการอบรมการวิเคราะห์ภาระงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน

สำนักยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรได้จัดให้มีการอบรมการวิเคราะห์ภาระงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 12 และวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจเป็นอย่างดี

 โดยในปีงบประมาณ 2565 สทอภ. ได้มอบหมายให้บุคลากรจัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) พบว่า SOP ที่จัดทำขาดความเชื่อมโยง กระบวนงานหลัก และยังไม่สามารถมองภาพรวมภารกิจองค์กรได้อย่างครบถ้วน ปัญหาเกิดจากบุคลากรยังขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย และการระบุขั้นตอนที่ชัดเจน

จากปัญหาข้างต้น จึงได้กำหนดแผนงานในการให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยการจัดอบรมแบบ In-house เรื่องการวิเคราะห์ภาระงานและการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน โดยเชิญ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ผู้มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลัง มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ในการอบรมได้รับความสนใจจากทุกกลุ่มภารกิจด้วยการส่งผู้เข้าร่วมอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่มีความต่อเนื่องโดยเว้นระยะเพื่อการมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เข้าฟังอย่างต่อเนื่อง มีการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและฟังการวิพากษ์จากวิทยากร ทำให้ได้ความรู้ในหลักการการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ภาระงาน และได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติ ทราบข้อดีข้อด้อยของตนเอง ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้น ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทำ SOP ให้ถูกต้องตามหลักการ และการกำหนดภาระงานเพื่อวิเคราะห์งานและอัตรากำลังคนสำหรับการกำหนดแผนอัตรากำลังในอนาคตได้

         

luckyka.tia 19/1/2024 689 0
Share :

Related news