Head GISDTDA

GISTDA ร่วมจัดงานสัมนาวิชาการประจำปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกปี 2567 ในหัวข้อ “ระบบนิเวศและการบริการจัดการน้ำ” ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

 

   เมื่อวันที่ 20 ก.พ.67 GISTDA ร่วมกับ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานสัมนาวิชาการประจำปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกปี 2567 ในหัวข้อ “ระบบนิเวศและการบริการจัดการน้ำ” ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

   ภายในงานเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาสังคม อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานมูลนิธิเสนาะ อูนากูล) ดร.จุฬา สุขมานพ (เลขาธิการ EEC) และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ประธาน TDRI) มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ เสนอแนวทางในการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีใช้อย่างยั่งยืน GISTDA ได้นำเสนอกรณีศึกษาพิเศษ เรื่อง บทบาทของเทคโนโลยี และพลังของชุมชนในการจัดการน้ำ โดยนำเสนอการใช้นวัตกรรมระบบ AIP เพื่อสนับสนุนการจัดการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน  และ เข้าร่วมอภิปรายการจัดการน้ำในตะวันออก ถึงความเพียงพอของทรัพยากรน้ำของพื้นที่ EEC ในอนาคต และแนวทางการบริหารจัดการ พร้อมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทน(TDRI) สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(ONWR)  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอระบบ AIP ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC  ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากภาครับรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ได้มีการเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่สนใจและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาระบบ AIP ต่อไปในอนาคต

amorn.pet 21/2/2024 426 0
Share :

Related news