Head GISDTDA

ไทย-ลาว ผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันข้ามแดน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

ไทย-ลาว ผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันข้ามแดน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

 

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. กับ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Department of Technology and Innovation, DTI) ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment Research Institute, NRERI) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA อธิบดี DTI และรองอธิบดี NRERI ได้มีการประชุมหารือระดับนโยบาย เพื่อสรุปกรอบแนวทางความร่วมมือและขยายความร่วมมือการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือ

ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ สปป. ลาว โดยทุกฝ่ายเห็นชอบและยินดีร่วมมือกันในประเด็น ดังต่อไปนี้

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษทางอากาศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษทางอากาศ ในระดับประเทศและภูมิภาคของทั้งสองฝ่ายด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 

 การจัดทำข้อเสนอโครงการในประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดน

หมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติจำเป็นต้องร่วมมือกันผลักดันแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากการหารือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านปัญหาไฟป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมหารือความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างที่ สทอภ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำหรับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง รวมถึงผลักดันให้เกิดการขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่โขง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

#GISTDA #อว #DTI #NRERI #SpaceTechnology #เทคโนโลยีอวกาศ #ไฟป่า #หมอกควันข้ามแดน #ทรัพยากรธรรมชาติ #สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว #แม่โขงล้านช้าง

Nattakarn Sirirat 23/2/2024 586 0
Share :

Related news