Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าวางแผนรับมือวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

GISTDA ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าวางแผนรับมือวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA รวมถึงทีมวิจัย สพน. สปภ. กรมส่งเสริมการเกษตร สป.กษ. กรมชลประทาน และสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าพบและร่วมหารือ ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 และรองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 150 คน เพื่อสนับสนุนแนวทางการใช้งานและประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ในการรับมือวิกฤตการณ์ภัยแล้ง และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น อันเป็นการรับทราบปัญหา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ และวางแนวทางการรับมือและแก้ไขด้วยแพลตฟอร์มภัยแล้งที่ทีมวิจัยร่วมมือกันพัฒนาขึ้น

จากการทดลองใช้แอปพลิเคชัน ได้แก่ 1. เช็คแล้ง 2. เช็คน้ำ 3. SMORWAT เพื่อรับมือกับภัยแล้งในพื้นที่เกษตรล่วงหน้า และวางแผนบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการใช้น้ำในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการมองเห็นปัญหาของทรัพยากร และศักยภาพของท้องถิ่น ในการจัดการกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐ เกษตรกร และประชาชน อันจะเป็นรากฐานนำไปสู่การบริหารจัดการภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

#GISTDA #อว #กรมส่งเสริมการเกษตร #กรมชลประทาน #สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ #อุทัยธานี #วิกฤตการณ์ภัยแล้ง #เช็คแล้ง #เช็คน้ำ #SMORWAT

Nattakarn Sirirat 1/3/2024 685 0
Share :

Related news