Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ในหัวข้อเรื่อง "เบิก – ยืม - คืน ง่ายนิดเดียว"  ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ พื้นที่  ศูนย์ข้อมูลอวกาศแห่งชาติ, SKP ศรีราชา และ Online ระบบ Google meet มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้ว กว่า 180 คน

 

วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้

  • คุณสุภาณี บุ้งทอง / หัวหน้าฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป  จาก สจอ. (พี่อ๋อย)
  • คุณมลณภัสร์ ศรีศิริเบญจกุล  / เจ้าหน้าที่คลังชำนาญการ  จาก สจก. (พี่ มล)
luckyka.tia 26/4/2567 385 1
Share :