Head GISDTDA

นายเจษฎา ศิวรักษ์
 •  
   

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • Head of Government and Industry Relations บริษัท Ericsson Thailand
 •  
   

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโท M.S. สาขา Electrical Engineering, Oklahoma State University, Oklahoma USA
  • ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Electrical Engineering, Florida Atlantic University, Florida USA
 •  
   

  ประวัติการทำงาน

  • เลขานุการประจำกรรมการ กสทช. (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • วิศวกรโทรคมนาคมไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • Principal RF Engineer, Protura Wireless Company, CA USA
  • Senior RF Engineer, Protura Wireless Company, CA USA
  • Bluetooth Consultant, Protura Wireless Company, CA USA
  • วิศวกรโทรคมนาคมระหว่างประเทศ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  • นายทหารวิเคราะห์ระบบ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 •  
   

  ตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน

  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
  • คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยภายใต้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
  • คณะทำงานนโยบายการดำเนินงานดาวเทียมแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
  • เลขานุการประจำอนุกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงใน กมธ. การสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ. ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร

   

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 24/5/2567 361 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง