Head GISDTDA

กองทุน สสทอภ.

                               

"สสทอภ." หมายความว่า สวัสดิการสร้างสรรค์ภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"สวัสดิการภายในสำนักงาน " หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางสำนักงานจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสำหรับสำนักงาน

สสทอภ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางสำนักงานจัดให้เป็นกรณีปกติ

(2) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสำนักงาน

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก

(4) ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน แก่สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจำเป็น

(5) ดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือโดยทั่วไปของสมาชิก

(6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

  1. คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดสวัสดิการภายใน สทอภ.
  2. ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 24/5/2024 405 1
Share :

Related news